فیلمهای آموزش بازاریابی هارواردتوسعه مهندسی بازار- شماره 58(آذر و دی  1396)

 گفت و گوی این شماره:  گفتگو با آقای مجتبی محمدیان

 

 

       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


تو
سعه مهندسی بازار- شماره 57(مهر و آبان  1396)

 گفت و گوی این شماره:  مصاحبه با جناب آقای قراچه داغی

       

          

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

توسعه مهندسی بازار- شماره 57(مهر و آبان  1396)

 گفت و گوی این شماره:  مصاحبه با سرکار خانم دکتر زهره دهدشتی

      

          

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

توسعه مهندسی بازار- شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396)

 گفت و گوی این شماره:  هفت گام تا برندسازی در گفت و گو با دکتر فرزاد مقدم

 

 

                 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توسعه مهندسی بازار- شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396)

 گفت و گوی این شماره: بازاریابی سیاسی؛
نقشها و وظایف آن در بازاریابی انتخابات در گفت و گو با دکتر مسعود کیماسی و ریحانه بحری نژاد

 

                 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

توسعه مهندسی بازار- شماره 53(بهمن و اسفند 1395) 

میزگرد این شماره: بررسی نقش رویکرد مالیاتی در صنعت پخش ایران

 

                      

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توسعه مهندسی بازار- شماره 52(آذر و دی 1395)

میزگرد این شماره: اعتبارسنجی در شرکتهای پخش و توزیع در ایران

                               

 

 

                           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توسعه مهندسی بازار- شماره 51(مهر و آبان 1395)

میزگرد این شماره: اعتبارسنجی در شرکتهای پخش و توزیع در ایران

 

 

                           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)

گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی

 

 

                           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توسعه مهندسی بازار- شماره 48(فروردین و اردیبهشت 1395)

گفت و گوی این شماره: تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردی در گفت و گو با دکتر امین اسداللهی

 

                           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توسعه مهندسی بازار- شماره 43 (خرداد و تیر  1394)

گفت و گوی این شماره: کاربردهای نورومارکتینگ و زیمت در گفت و گو با دکتر علی بشارت

                                 

 

 

                           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توسعه مهندسی بازار- شماره 42 (فروردین و اردیبهشت 1394)

گفت و گوی این شماره: بازاریابی کتاب در ایران؛ تنگناها، راهکارها با دکتر مهدی امیرجعفری

 

                           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توسعه مهندسی بازار- شماره 41 (بهمن و اسفند 1393)

میزگرد این شماره: تجربه‌ی مدیران توسعه بازار شرکتهای مصرفی و صنعتی در ایران

                                 

                           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توسعه مهندسی بازار- شماره 40 (آذر و دی 1393)

میزگرد این شماره: چالشهای توزیع در ایران؛ راهکارها و توصیه ها

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

توسعه مهندسی بازار- شماره 39 (مهر و آبان 1393)

عنوان میزگرد: بازاريابي ورزشي؛ ‌چالشها و راهكارها

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

توسعه مهندسی بازار- شماره 38 (مرداد و شهریور 1393)

عنوان میزگرد: دیدگاهها و اندیشه‌ها؛ تجربه‌ی ورود به بازارهای بین‌المللی

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

توسعه مهندسی بازار- شماره 37 (خرداد و تیر 1393)

میزگرد این شماره: تأثیر فضای مطلوب کسب‌وکار بر رشد اقتصادی

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

توسعه مهندسی بازار- شماره 35 (بهمن و اسفند 1392)

میزگرد این شماره: مهندسی فروش در ایران با رویکرد آینده فروش

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

توسعه مهندسی بازار- شماره 34 (آذر و دی ماه 1392)

میزگرد این شماره: بازاریابی خدمات بانکی در ایران؛ راهکارها و توصیه ها

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

توسعه مهندسی بازار- شماره 33 (مهر و آبان 1392)

میزگرد این شماره: قیمت گذاری در ایران؛ راهکارها و توصیه ها

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

توسعه مهندسی بازار- شماره 32 (مرداد و شهریور 1392)

میزگرد این شماره: چالشهای توزیع در ایران؛ راهکارها و توصیه ها

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------