فیلمهای آموزش بازاریابی هاروارد

گفتگوی این شماره:

تئوری شبکه و نیاز بازاریابی در عصر حاضر به این تئوری

 

فایل صوتی میزگرد / گفتگو :
فایل صوتی میزگرد این شماره دردست آماده سازی است.
چکیده مجله :

سرمقاله/نگرش اقتضایی و نظریه ی آشوب در دوران خاص بازاریابی

(پرویزدرگی)........4

دنیای ما درحال تغییر است؛ خواسته های مشتریان بیش از پیش رو به افزایش است. محصولات جدید و نوآورانه، افزایش دسترسی، سررسیدهای کوتاهتر، افزایش تمایز محصول، کیفیت بهتر، ومهمتراز همه باهمان قیمت قبلی، بازارها را دستخوش تغییر کرده اند.

هیچ گاه تااین حدمحیط کلان(عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، وفناوری) ومحیط خرد(رقبا، تامین کنندگان، کارکنان، واسطه ها، مردم، ودولت) برسیاستهای بنگاههای اقتصادی تاثیر گذارنبوده اند.

حال آیا باید باز هم سرمان را در لاکمان فروببریم و بدون توجه به آنکه در دوروبرمان چه می گذرد،تصمیم بگیریم و انتظار داشته باشیم که بازار اطاعتمان کند یا آشفتگی بازار را نبینیم؟!

توصیه می کنم شرایط بحران جهانی وآثارآن براقتصادایران وکسب وکارها راجدی تر بگیریدوحتماً کتاب "چگونگی اداره ی کسب وکاردر زمان بحران اقتصادی" رابخوانید.

برای من افتخار بزرگی است که 5 استاد بزرگ ایران درحوزه های اقتصاد، استراتژی، وبازاریابی براین کتاب پیشگفتار نوشتند.

اگرمتفاوت ازگذشته ببینیم، متفاوت از گذشته بشنویم، ومتفاوت ازگذشته بیندیشیم، حتماً درآشفته بازار نیز از فرصتها بهره مند می شویم. بازاریابی هنریافتن،پروردن، وسودبردن از فرصتها است؛ فرصت یاب باشید.

برای مطالعه این سرمقاله، می توانید به روزنوشته های پرویزدرگی به نشانیWWW.DARGI.IR مراجعه کنید.

 

اخبار بازاریابی/ بازار خبر

(اعظم احمدی)..........6

4 صفحه ازاین مجله ی 64 صفحه ای حاوی اخبار بازاریابی ایران وجهان است.دراین صفحات شما از راه اندازی پورتالTMBA به نشانی WWW.TMBA.IR آگاه می شوید؛ پورتالی حاوی اخبار آموزش بازاریابی، مشاوره بازاریابی، تحقیقات بازاریابی، وانتشارات بازاریابی است. برای مثال شما می توانید از800 مقاله ی علمی- پژوهشی یا علمی- ترویجی دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشدودکتری درایران بهره مند شویدکه به رایگان درسایت آمده است. افزون برآن شما درصفحات 6 تا 9، اخبار بازاریابی شرکتهای نیوا، تسکو، نستله، پراکتراندگمبل، مک دونالد، فورد، کوکاکولا،وال مارت رامی خوانید.

ازبین این اخبار،اسکن مغزی، ابزاری برای بازاریابی درآینده، خبرازتحولات جدیدوجهانی می دهد؛اینکه چگونه نورومارکتینگ یا بازاریابی عصبی می تواند افکارمردم ومصرف کننده را درباره ی جاذبه ی کالا وخدمات اندازه گیری کند(مقاله ای که درشماره ی 8 و9 این فصلنامه درسال 1388 به تفصیل آمده است).

اخبارویژه ی این شماره ی فصلنامه، درباره ی مسابقه ی برندها درجام جهانی فوتبال2010 است.

 

اخبار رویداد های بازاریابی / مسابقه ی برندها درجام جهانی فوتبال2010

(حسن بنانج)........10

دراین اخبارشما با قوانین فیفا آشنا می شوید که توانسته به رغم سختگیریهای فراوان، رکورد3/2 میلیارد دلاری را از محل درآمدهای اسپانسری برای خود به ثبت برساند. همچنین پیش بینیهای جام جهانی افریقای جنوبی را اعلام می کند که چه تعداد بیننده درسرتاسر جهان ازاین بازیها دیدن می کنند و یا درپای جعبه ی جادویی به تماشای فوتبال می نشینند.

افزون براین، شرکای اصلی و حامیان جام جهانی فوتبال2010 را نام می بردکه چگونه و باچه شیوه هایی آرم ولوگوی خود را درجای جای زمین فوتبال یا برروی پرده ی تلویزیونی تبلیغ می کنند.

 

گفتگو/تئوری شبکه و نیاز بازاریابی در عصرحاضر به این تئوری

(گفتگو از احمدآخوندی/محسن جاویدمؤید)........12

دکترمحمدابراهیم محجوب، دکتری دینامیک سیستمها ازدانشگاه اوتاواکانادا، نظریه ی انقلابی تئوری شبکه رامعرفی می کندکه قدمتی نزدیک به10 سال دارد.این نظریه، دیدگاه ژرفی را دردنیای زیست شناسی و شبکه های اجتماعی منعکس می کند.برپایه ی این دیدگاه، بازاریابی نیز از این دیدگاه متأثرخواهدشد؛ تاثیری که می تواند بینش واقتدار مدیران بازاریابی راکاملاً تغییردهد؛این تاثیر به شدت ژرف است تاجایی که می توان رقیب را ازمیدان به درکرد یا سود افزونی را تصاحب کرد، اگر به این تئوری واقف شوید.

 

روانشناسی تبلیغات/ تبلیغات درپرتو"اسطوره"و"روایت"

)سمیه سادات مکیان)...........18

دو تیزر تبلیغاتی که جوایز برتر جهانی رابه خود اختصاص داده اند، مورد بررسی قرارگرفته است. درتیزر اول، به بررسی روایت در تبلیغات می پردازد، ودرتیزردوم، به بررسی اسطوره درتبلیغات می پردازد.

این هردونگاه یعنی"روایت"و"اسطوره" اکنون درجهان غرب تاثیر شگرفی بر دنیای تبلیغات گذاشته اند؛ چراکه توانسته اندازمرز خودآگاه به ن خودآگاه مخاطب نفوذ کنندودرفروش و بازاریابی مؤثرترباشند.

 

بازارشناسی/ بازارسه هزار و پانصد میلیارد تومانی لوازم خانگی در ایران

(مهندس سعیدصمدی)...20

این فصلنامه درشماره های قبلی به بازارلوازم پوشاک ولوازم آرایشی درایران پرداخت وبسیاری ازسایتهای خبری درایران، فرانسه، چین، وخاورمیانه براساس این مطالب، اخبار متنوعی رادرسایت خود درج کردند.درایران سایتهای تابناک،آفتاب،خبر گذاری مهر،خبر گذاری موج، ایسنا، و...اخبار گوناگونی رادراین باره نقل کردند و دراین شماره، اندازه ی بازار لوازم خانگی ایران بررسی شده است. روند رشد اندازه ی این بازار معرفی شده است، همچنین برای تولید کننده های کوچک وبزرگ ایرانی، فروشگاه داران،توصیه های فراوانی داردکه دراین بازار چگونه عمل کنند تا سهم بیشتری رانصیب خود سازند.

قدرت این مقاله در بررسی رفتار مصرف کننده ی ایرانی و پیش بینی اندازه ی بازار، و همچنین نقش بازیگران اصلی و مار کهای ایرانی و خارجی است.

 

 بازار لوازم خانگی/زمانی می توانیم حرف از صادرات لوازم خانگی بزنیم که دربازار امارات حضوریابیم

(فاطمه رشیدی) .............26

گفتگوی این فصلنامه بامحمد طحان پور؛ رئیس اتحادیه لوازم خانگی ایران است. وی دراین گفتگو به وضع صادرات ایران درلوازم خانگی می پردازد.افزون برآن،هم برای مصرف کنندگان، وهم برای تولید کنندگان، وهم برای فروشند گان توصیه هایی دارد تا با آینده نگری، بازار لوازم خانگی رادنبال کنند.

 

 نگرش سنجی/ نگرش ایرانیها به کال های امریکایی

(سیدعلی فلاح)........28

اثرحاضرکارپژوهشی است درباره ی نگرش ایرانیان به کالاهای وارداتی.

محققان به رغم دشواریهای اجرای پژوهش، وآگاهی نسبت به تضادهای جاری درسطح دولت ایران وامریکا، درک دقیقی از پزوهش دارند؛ چراکه پرسشهای پژوهش مشخص است، طبعاً برای پاسخ به آن، فعالیتهای معطوف به هدف را به کارمی بندند.

فارغ ازنتیجه گیریها که می تواند با اغراضی همراه باشد، این اثر برای مدیران تحقیقات بازار و دانشجویان جالب است؛ اینکه برای دستیابی به واقعیت، چگونه می توان مسأله را تعریف کرد، فرضیات مسأله را مبتنی یر تئوریهای پایه تدوین کرد، ونهایتاً داده ها را تحلیل وگزارش کرد.

 

 بازار اتومبیل/ ناتوانی تویوتا در رهبری بحران

(مهوش سیفی)........32

بحران پدیدآمده درتویوتا به کانون توجه رسانه ها تبدیل شد.درایران نیز مطبوعات ورسانه ها جسته وگریخته به آن پرداختند.

برای اطلاع دقیقترازاتفاقات پدیدآمده، مروری براین بحران ضروری است؛ بویژه آنکه این بحران برای تویوتا وسایر اتومبیل سازان جهانی درسهای فراوانی برای آموختن داشت.متن حاضر در پی ترسیمی از ناتوانی تویوتا دررهبری بحران است. متعاقب آن،7 درس را برای رهبری بحران به اتومبیل سازان یادآوری می کند؛ درسهایی که ساده وآموختنی است اما همواره اتومبیل سازان پس از بروز بحران، گاه به احتمال آن رافراموش می کنند. به نظر می رسد این درسها را می توان دربازارهای مصرفی وخدماتی آویزه ی گوش کرد؛ اگر بدانیم و بپذیریم که مشتریان درقرن حاضر، اربابان بلامنازع بازارها هستند.

 

معرفی کتابهای خارجی/ مدیریت وبازاریابی کسب وکار ها در عصر آشوب

(حمیدبهنام)........34

کاتلربه اتفاق همکارش جان کازلیون، درسال2009 کتابی را به رشته ی تحریردرآوردند با نام آشوب.

آشوب همچنانکه از نامش پیدا است، مدیریت وبازاریابی کسب وکارها درعصرآشوب یانظم درآشفتگی، یا نظم دربی نظمی را به تصویرمی کشد.دراین کتاب، شرکتهایی معرفی می شوند که به دلیل ناآگاهی از ویژگیه ی عصر آشوب درتندباد سهمگین تلاطمهای اقتصادی خرد  شدند و ازصحنه ی کسب وکارها بیرون رفتند. به عکس، ازشرکتهایی نیز یادمی کنندکه با درک دقیق ازویژگیهای عصر آشوب، راهکارهای موثر وپرنفوذ وهوشمندانه ای رابه کاربستندتاهمچنان درصحنه ی کسب وکارها باقی بمانند.

پیام نویسندگان کتاب یعنی کاتلر وکازلیون مشخص است: همه ی شرکتها باید باخطرکه قابل اندازه گیری است، وعدم قطعیتها که قابل اندازه گیری نیست، زندگی کنند.شرکتها باید سیستم هشداردهنده بسازندودرهنگام رکودوسایر شرایط آشفته، باید به سرعت پاسخ دهند.این درحالی است که به باورنویسندگان کتاب، شرکتهای بی شماری درامریکا، اروپا، وآسیا فاقد سیستمهای هشداردهنده اندوقادر نیستند به سرعت پاسخ دهند؛ نتیجه آنکه صحنه ی کسب وکارها رابه رقبا واگذارمی کنند.

 

تحقیقات بازار/ پرسشنامه اندازه گیری رضایت مشتری(75 سؤالی)

(زهره ماندگانی)........38

پرسشنامه ی حاضروآماده همواره موردتوجه مدیران عامل، مدیران بازاریابی، مدیران تحقیقات بازاراست.این پرسشنامه ها راه تحقیق را آسانترمی کند، هزینه های سازمان راکاهش می دهد؛چراکه تهیه وتدوین یک پرسشنامه کاری دشوار وپرهزینه است.

متن حاضر،این آسانی رابرای مدیران ودانشجویان وصاحبنظران مهیاکرده است؛ بااین توجه که با ظرافتها ومبتنی بر اقتضائات، پرسشنامه ها به کار رود.

عنوان اصلی این مقاله، 75 سؤال دردناک درباره ی رضایت مشتریان است که بانثری آسان،ابتدا ساخت پرسشنامه رامی آموزد وسپس این پرسش را پیش روی قرارمی دهدکه "آیا رضایت قابل اندازه گیری است؟"

 

مهارتهای مذاکره/ زبان تن درمذاکرات وفروشندگی

(محمد سالاری)........42

اگر مشتری جلوی دهان خودرابگیرد، بینی خود را بخاراند یا لمس کند، ویا به اطراف چشم خود دست بزند، می توان گفت که مذاکرات فروش، شرایط بدی را طی می کند وممکن است که این فروش از دست برود.

با انگشت اشاره، مشتری رانشانه نروید، این کار به معنی مرگ فروش است؛این بدان معنی است که بافروش به این مشتری خداحافظی می کنید. شانه های افتاده با نگاه به سمت زمین می تواند نشان دهنده ی بی علاقگی باشد.ایستادن به حالت مستقیم درحالی که وزن بدن بر روی هردو پا تقسیم شده باشد، می تواند نشان دهنده ی اطمینان وعدم نگرانی باشد.همیشه به حالت مستقیم بایستید ویابنشینید و...

 

تبلیغات/ تبلیغات پنهان و نامحسوس درکتاب

(علی سلیمانی بشلی)........45

تبلیغات پنهان ونامحسوس از جمله ابزارهای پرقدرتی است که شرکتهای تولیدی وخدماتی برای افزایش فروش وبازاریابی خود از آن سودمی برند.

تبلیغات پنهان درسینما، شبکه های خبری، وشعر و موسیقی درشماره های پیشین این فصلنامه درج ومنتشر شد.دراین شماره نیز، کتاب به عنوان جدیدترین ابزار تبلیغات پنهان معرفی می شود.این اثرهمچنین ازنویسندگانی نام می برد که به تبلیغات پنهان ونامحسوس اقدام می کنند.ازروشهای متنوع این نویسندگان یادمی کندکه برپایه ی آن، کالاها و محصولات تبلیغ می شوند.

تبلیغات پنهان درکتابهای کودکان  ازجمله موضوعات موردتوجه این مقاله است. این اثر نشان می دهد که نام ونشان تجاری شکلات وشیرینیها چگونه با حضور خوددرکتابها، رغبت کودکان رابرای خریدوخوردن شکلات و شیرینی خاصی افزایش می دهد.

درنهایت،این مقاله، انواع روشهای تبلیغات پنهان ونامحسوس درکتاب را به5گروه مشخص تقسیم بندی می کند وباارائه نمونه  های واقعی دردنیای تجارت، اثربخشی این ابزار پرقدرت رانشان می دهد.

 

بازارسینما/ بازار گرمی برای فیلمهای سینمایی

(حسین مسعودی آشتیانی).........48

دراین مقاله، شما با روشهای تازه ای آشنا می شوید که درغرب ازآن استفاده می کنند تا بتوانندفیلمها رابه سطح فیلمهای پرفروش برسانند. این روشها عبارتند از...

 

توزیع/ شبکه های توزیع در بازار ایران و مدیریت آن

(دکترحسین وظیفه دوست،سپیده طباطبایی یزدی)

طراحی یک شبکه ی توزیع به شرح ذیل است:

1.       بررسی عادات خرید و نیاز های مشتری

2.       متناسب بودن شبکه ی توزیع انتخاب شده با هدفهای اولیه ی برنامه ریزی

3و4و5و...

دراین اثربا پیدایش سیستمهای بازاریابی عمودی، افقی وچندکاناله وتأثیرآن بر شبکه های توزیع آشنا می شوید.

ویژگی این اثر درآن است که مبتنی بربازار ایران به موضوع توزیع می پردازد.

 

خرده فروشی/ برگزاری جلسات موفقیت آمیز درفروشگاه

(ستيلا باسقي).........59

برگزاری جلسات یک اقدام سودمند وراهگشا برای فروشگاهها است؛ اگربادقت ودرایت برنامه ریزی واجراشود.

اثر حاضر درپی معرفی شیوه های سودمند برگزاری جلسات درفروشگاهها است تا درپرتو آن سودآوری بیشتری نصیب فروشگاهها شود. نثرآسان متن، شیوه های گام به گام برای اجرای جلسات ازآغازتا انجام آن، عوامل مؤثر ومزاحمت آفرین دربرگزاری و نتایج جلسات از جمله موضوعاتی است که این متن آن رادنبال می کند.

 

 روابط عمومی/ روابط عمومی تجاری دریک هفته

(مونامحمدزاده جور)........62

تبلیغات به رغم هزینه های سنگین آن، اثربخشی خود رادرقالبهای سنتی وگاه مدرن ازدست داده است.این گفته ی فیلیپ کاتلر، پدر بازاریابی نوین، است که به صراحت، سالها پیش درکتاب ده گناه نابخشودنی دربازاریابی بازگوکرد و ازکتابی با نام سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی یادکرد؛کتابی که کوشید تاازاساس کارایی تبلیغات را به حداقل کاهش دهد.فارغ ازاندیشه های جسورانه ی دو مؤلف کتاب سقوط تبلیغات وظهور روابط عمومی، تبلیغات همچنان مورد نیاز سازمانها است و شرکتها تامدتها نمی توانند ازاین ابزار حرفه ای دل بکنند.

اکنون سازمانهای جدید همچنان با استفاده از تبلیغات، اقبال فراوانی به روابط عمومی تجاری دارند.درچشم ونگاه متخصصان، روابط عمومی بااستفاده ازابزارهای منحصربه فرد خودمی توانداثربخشی بیشتری داشته باشد.این درحالی است که عمدتاً هزینه های روابط عمومی تجاری به مراتب کمتر است و به کاراندازی آن مستلزم دانایی وتیزبینیهایی آینده نگرانه است.

اثرحاضرکوشیده است این قدرت اثربخش رابرای مدیران روابط عمومی تجاری درطول یک هفته طراحی وبرنامه ریزی کند.  

 

فیلم هاروارد/ فیلم آموزش بازاریابی هاروارد همراه با فصلنامه توسعه مهندسی بازار.........64

فیلم آموزشی برای مشترکان نشریه توسعه مهندسی بازاررایگان است

علاقه مندان برای خرید فیلم آموزشی با دفتر نشریه توسعه مهندسی بازار تماس بگیرند.

عنوان وموضوع فیلم آموزشی این شماره:پنج نیروی رقابتی شکل دهنده ی استراتژی

·         مصاحبه بامایکل ای پورتر(استاددانشگاه هاروارد)

·         تهدیدتازه واردان، قدرت چانه زنی تامین کنندگان، تهدیدمحصولات وخدمات جایگزین، قدرت چانه زنی خریداران، و وجود رقبای حرفه ای، 5 نیرویی هستند که استراتژی سازمانها راتعیین وهدایت می کنند.

·         گفتگوبه زبان انگلیسی است همراه با زیرنویس فارسی(تولیدشده درشرکتTMBA)

 

فرم اشتراک / فرم اشتراک فصلنامه توسعه مهندسی بازار.........64

 

هزینه هرنسخه اشتراک

000/3 تومان

هزینه خریدهرنسخه

500/3 تومان

هزینه فصلنامه یکساله

000/12 تومان

هزینه ارسال پستی)پیشتاز)

600/9 تومان

جمع هزینه فصلنامه یکساله

600/21 تومان

نشانی دفترامورمشترکان وپذیرش آگهی: تهران، خیابان آزادی، ایستگاه مترو،خیابان شاهین، شماره ی 6 ، طبقه سوم

تلفن: 4-66028401 (021) ، فاکس: 66028405 (021) ، نشانی اینترنتی:www.marketingmag.ir

 

 

تبلیغات بازرگانی

/ بانک اقتصاد نوین،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فنون ارتباطات، مذاکرات وفروش، شرکت تبلیغاتیKTC ، راهنمای همشهری، TMBA (توسعه مهندسی بازارگستران آتی) ،سمینار تخصصی شناخت راهبردهای ساخت برند درصنعت گردشگری، نشریه میثاق مدیران، مجموعه فیلمهای آموزش بازاریابی و فروش (4-66028401(021) ) ، استخدام در زمینه پخش وتوزیع، روشنایی هنراست(تی سرا)، ماهنامه بین المللی راه وساختمان، ماهنامه صنعت بسته بندی ، زنجیره امید، بیت مالت،تازه ترین کتابهای بازاریابی و فروش، شرکت تی ام بی ای(تکنیکهای فرصت یابی دربازاریابی وفروش، اصول، فنون، وهنرمذاکره، و.................).برای خرید با شماره تلفن 4-66028401 تماس بگیریدیا به سایت www.marketingbooks.ir مراجعه کنید ، دوره های آموزش مهارتهای بازاریابی وفروش،